Skip to main content

Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội

Công tác dư luận xã hội có vai trò tích cực đối với sự lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại; những năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thường xuyên thực hiện tốt Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

 

New Picture (10).png

Các đại biểu dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội

 

 

Theo đó, các cấp, các ngành tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương; duy trì công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội đối với các sự kiện thời sự thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Thực hiện tốt công tác phối hợp quy định tại Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân. Ban tuyên giáo các cấp và ngành công an tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn; chủ động đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp thường xuyên được kiện toàn bảo đảm số lượng, chất lượng theo quy định; quy chế hoạt động được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Vì vậy, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội luôn tích cực, chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, duy trì nghiêm túc chế độ thông tin theo quy định, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về chỉ đạo, giải quyết, định hướng nhận thức dư luận, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn.

 

Tổ chức các cuộc điều tra dư luận xã hội chuyên đề nhằm nắm bắt chính xác, khách quan tâm tư, nguyện vọng trong các tầng lớp Nhân dân đối với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới; công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa đối với thế hệ trẻ; thực hiện “Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tình hình kinh tế, xã hội của đất nước; vấn đề xem xét kỷ luật cán bộ;... Kết quả các cuộc điều tra bảo đảm khoa học, chính xác, phản ánh kịp thời, khách quan, trung thực tình hình thực tiễn, là thông tin tham khảo có giá trị giúp các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

 

Thời gian tới, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Từ đó củng cố nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp về sự cần thiết phải nắm bắt dư luận xã hội; chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng để có biện pháp giải quyết kịp thời các vấn đề nhạy cảm nảy sinh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị.

 

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân. Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, cung cấp thông tin, tài liệu về những vấn đề lý luận, phương pháp và kinh nghiệm điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về khả năng, chất lượng công tác dự báo của đội ngũ làm công tác dư luận xã hội.

 

Chủ động nắm bắt, tổng hợp, phân tích tình hình tư tưởng trước các sự kiện được đông đảo công chúng quan tâm; phản ánh khách quan tình hình dư luận xã hội, đặc biệt quan tâm đến vấn đề nảy sinh và đề xuất các giải pháp sát hợp thực tiễn. Định hướng nhận thức chính trị tư tưởng, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

 

Đức Luận