Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh

Ngày 29/3/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình, triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2019.

 

Đ/c Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Năm 2018, Ban Dân tộc đã triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Chương trình 135 đầu tư trên địa bàn 133 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, 121 thôn đặc biệt khó khăn, kế hoạch vốn 226,3 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 431 công trình; Chương trình 30a với giá trị giải ngân đạt 98% kế hoạch, thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho 4.238 hộ với tổng vốn 8,7 tỷ đồng... Qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

 

Trong quý I năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện các Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019 với tổng số 2.052 người; phối hợp thực hiện cấp phát báo miễn phí cho người uy tín theo định kỳ; triển khai mô hình điểm “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình”; thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; thanh tra, kiểm tra; thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất. Các huyện, thành phố đã thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với tổng vốn trên 225 tỷ đồng. Đối với công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ 3 năm 2019, đến nay, Ban Dân tộc đã tham mưu thành lập được Ban chỉ đạo Đại hội, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội…

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng thảo luận, làm rõ tính hiệu quả của các chương trình, dự án hỗ trợ, giảm nghèo, công tác phát huy vai trò của người có uy tín, chế độ chính sách cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai,…

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận một số kết quả công tác Ban Dân tộc đã đạt được trong thời gian qua và chỉ rõ một số hạn chế như: tiến độ thực hiện các chương trình còn chậm, khối lượng giải ngân còn hạn chế; chưa có nhiều mô hình điển hình về phát triển kinh tế; đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc còn hạn chế; công tác tham mưu của Ban còn thiếu chủ động, một số nội dung chưa chất lượng. Yêu cầu trong thời gian tới, Ban Dân tộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc, công tác dân tộc; vận động bà con dân tộc tích cực thực hiện chính sách giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 với kế hoạch, tiến độ cụ thể theo từng tuần, tháng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc được giao; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở, ngành, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn các huyện trong thực hiện các chương trình dân tộc trên địa bàn; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân tộc; thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ 3 năm 2019; tham mưu nhằm phát huy thực hiện tốt vai trò của người có uy tín; quan tâm công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

 

Phương Linh