Skip to main content

Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Sở Công thương

Ngày 11/10/2019, Đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao do đồng chí Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại Sở Công thương.

 

Kiểm tra công tác niêm yết TTHC

 

Qua công tác kiểm tra cho thấy, Sở Công thương đã ban hành các văn bản về tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan; trong năm 2019 đã tổ chức 3 cuộc kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các phòng, đơn vị. Sở đã rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc của cơ quan theo đúng quy định; nhìn chung, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt các quy định về nội quy, quy chế làm việc. Trong 9 tháng đầu năm, Sở đã tiếp nhận 06 đơn thư; từ 01/01/2018 - 31/8/2019, đã tiếp nhận 535 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tổ chức và công dân, trong đó đã giải quyết 513 hồ sơ, đang giải quyết 22 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn.

 

Về thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đạt tỷ lệ cao, tính đến 01/10/2019 Sở được giao 94 nhiệm vụ, trong đó hoàn thành đúng hạn 92 nhiệm vụ, quá hạn 2 nhiệm vụ; các nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao đang được tích cực triển khai thực hiện.

 

Đồng chí Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao tiến độ và chất lượng thực hiện công việc của Sở Công thương, các nhiệm vụ cơ bản được hoàn thành; Sở cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành khá đầy đủ, kịp thời. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như vẫn còn có nhiệm vụ thực hiện quá hạn, 9 nhiệm vụ còn xin gia hạn, một số nhiệm vụ trọng tâm ước hoàn thành chậm... Thời gian tới, đồng chí đề nghị lãnh đạo Sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, siết chặt thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đến từng cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chất lượng thực hiện công việc; có kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao; tăng cường phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để xây dựng nhiệm vụ trọng tâm có tính khả thi, phối hợp theo dõi cập nhật công việc được giao; thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm soát TTHC, giải quyết kịp thời hồ sơ của các tổ chức, cá nhân, có kiến nghị kịp thời với các cơ quan trung ương để giảm bớt quy trình, thời gian thực hiện TTHC; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan. Bên cạnh đó, Sở cần tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực công nghiệp, thương mại.

 

Thùy Linh