Skip to main content

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2017

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2017 (Kế hoạch số 66/KH-UBND, ngày 12/4/2017).

Phấn đấu hết năm 2017 thành lập mới 500 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký đạt trên 3.500 tỷ đồng. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho các doanh nghiệp; thu hút vốn đầu tư cho phát triển, tăng nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm và đóng góp ngày càng cao vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh./.

 

Bích Diệp