Skip to main content

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2019 (kỳ 2)

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2019 (kỳ 2) dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Lãnh đạo các sở, ngành trình bày dự thảo tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo: Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương án phân bổ dự phòng 10% ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh: ban hành Bộ tiêu chí về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh, Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

 

Đồng thời, xem xét dự thảo Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025 định hướng đến năm 2030; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 25/8/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh; Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh và tình hình đi công tác của các thành viên UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019.

 

Đối với dự thảo phương án phân bổ dự phòng 10% ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nội dung dự thảo được xây dựng bảo đảm đúng quy định, đầy đủ các tiêu chí. Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí thông qua dự thảo tờ trình để trình HĐND tỉnh xem xét. Đồng chí cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để xác định đúng đối tượng thụ hưởng, triển khai thực hiện hiệu quả, đúng quy định phương án phân bổ ngân sách nêu trên sau khi được HĐND tỉnh thông qua.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Về dự thảo Bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch yêu cầu trên cơ sở bám sát các quy định của Trung ương, của tỉnh và điều kiện thực tiễn địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tiếp thu các ý kiến góp ý, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các tiêu chí về giao thông, văn hóa, phát triển sản xuất, môi trường…. Sau khi Bộ tiêu chí được ban hành, Sở cần thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

 

Với Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh, dự thảo cần điều chỉnh lại tên gọi để thể hiện đầy đủ, bao quát các nội dung quản lý, cập nhật, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng. Cùng với đó, Sở Tư pháp rà soát, xem xét bổ sung nội dung các hành vi bị cấm khi sử dụng dữ liệu công chứng, hoàn chỉnh quy chế trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 25/8/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh đã cơ bản bám sát nội dung Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan. Tuy nhiên, còn một số mặt chưa được đề cập, đánh giá. Sở Tư pháp cần báo cáo, đánh giá đầy đủ, toàn diện về tình hình thực hiện Chỉ thị, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, bài học kinh nghiệm, xác định cụ thể nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tiếp theo.

 

Đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, Sở Tài chính cần rà soát hoàn chỉnh lại dự thảo quy định trên cơ sở bám sát các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương, kịp thời bổ sung hoàn thiện trình HĐND tỉnh vào phiên họp cuối năm 2019.

 

Về Dự thảo Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030, đây là một nội dung rất quan trọng của tỉnh. Do vậy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần rà soát, bổ sung một số các chỉ tiêu, số liệu về kinh tế xã hội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng và những nội dung khác theo những ý kiến tham gia góp ý tại cuộc họp đã nêu, hoàn thiện trình UBND tỉnh trước ngày 15/7.

 

Báo cáo về việc thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh và tình hình đi công tác của các thành viên UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, cần bổ sung đánh giá khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; công tác phối hợp với các sở ban ngành; nêu các mặt tồn tại hạn chế, nguyên nhân, cách thức tổ chức thực hiện nhằm phản ánh một cách toàn diện nhất tình hình thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh.

 

Phiên họp đã thông qua dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh, Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công./.

 

Phương Linh