Skip to main content

Tháng 11 năm 2019: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 1.419 hồ sơ

Trong tháng 11 năm 2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 1.419 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 1.415 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,72%).

 

New Picture (6).png

Hoạt động giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong tháng 11/2019 là 1.889 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang là 443 hồ sơ; tiếp nhận mới là 1.446, tiếp nhận trực tuyến 367 (chiếm 25,38%) hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 1.028 (chiếm 71,09%) hồ sơ, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 51 (chiếm 3,53%) hồ sơ; thực hiện trả kết quả 1.419 hồ sơ, trong đó có 638 hồ sơ trước hạn (chiếm 44,96%), 777 hồ sơ đúng hạn (chiếm 54,76%), 04 hồ sơ trả trễ hẹn (chiếm 0,28%); còn 414 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết, trong đó có 403 hồ sơ chưa đến hạn, 11 hồ sơ quá hạn. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Giao thông Vận tải 553 hồ sơ, Kế hoạch và Đầu tư 279 hồ sơ, Tư pháp 179 hồ sơ,… Trong tháng có 476 lượt người dân, tổ chức đánh giá công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, trong đó đánh giá Rất hài lòng: 462 lượt (chiếm 97,06%), Hài lòng: 14 lượt (chiếm 2,94%).

 

Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, nắm vững và thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính. 100% các TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm đều được cán bộ, công chức cập nhật, xử lý trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo môi trường làm việc thân thiện, minh bạch, năng động, thực hiện tốt mục tiêu “Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.”./.

 

Bùi Đức Trung