Skip to main content

Sở Giao thông Vận tải tổng kết công tác năm 2018

Chiều ngày 16/01, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.