Skip to main content

Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Ngày 7/2/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

 

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Hội nghị đã quán triệt, hướng dẫn chi tiết việc thực  hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước,  chuẩn hoá chế độ báo cáo và triển khai Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; việc gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và triển khai kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, ngành, địa phương với Cổng dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

Theo báo cáo, tính đến ngày 4/2/2020 có gần 1,25 triệu văn bản gửi, nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia, 100% các bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền với trục liên thông văn bản quốc gia; 63/63 tỉnh, thành phố hoàn thành việc kết nối, tích hợp với Cổng DVCQG, tính đến ngày 5/2/2020 các bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận, xử lý hơn 4.100 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp...

 

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Trung tâm báo cáo quốc gia sẽ được khai trương vào ngày 12/3/2020. Đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần hoàn thành liên thông, kết nối các phần mềm quản lý văn bản và điều hành các cấp, bảo đảm 100% văn bản điện tử gửi, nhận 4 cấp chính quyền, 80% các vụ, cục và tương đương xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng, tỷ lệ này là 60% đối với các sở, ngành thuộc tỉnh, 30% đối với các phòng, ban cấp huyện…; tiếp tục triển khai kết nối, tích hợp với Cổng DVCQG; rà soát các chế độ báo cáo hiện nay, kịp thời phát hiện những bất cập, thiếu sót để tiếp tục thực hiện việc chuẩn hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP. Đồng thời xem xét đầu tư hạ tầng, thực hiện tốt công tác chuẩn hóa số liệu, dữ liệu báo cáo, nghiêm túc quán triệt các nghị định, hướng dẫn của Chính phủ tạo ra sự thống nhất chung; tăng cường tổ chức tuyên truyền để doanh nghiệp và người dân sử dụng dịch vụ trực tuyến hướng tới Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử.

 

Thùy Linh