Skip to main content

Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sáng ngày 14/5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

Báo cáo viên của Bộ Khoa học và Công nghệ phổ biến nội dung

 

Gần 120 đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phố đã được các Báo cáo viên của Bộ Khoa học và Công nghệ phổ biến các nội dung như khái quát về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kinh nghiệm hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sang tạo ở một số địa phương trong nước và thế giới; định hướng hoạt động chỉ đạo, điều hành để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo đối với tỉnh Lạng Sơn; thông tin kết nối các mạng lưới, các nhà đầu tư và các quỹ hỗ trợ; chính sách hỗ trợ xây dựng, phát triển, kết nối các ý tưởng, mô hình kinh doanh mới; chiến lược của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,…

 

Đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn. Qua đó, trang bị những kiến thức trong triển khai và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao năng lực trong công tác tư vấn, cách thức tổ chức hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp gắn với đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

 

Vi Hoa