Skip to main content

Hiệu quả bước đầu của Đề án “Chống thất thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân” trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Từ tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn đã phê duyệt Đề án Quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020. Theo đó để công tác chống thất thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn đã tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách thuế theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, chỉ rõ trách nhiệm của chủ thầu xây dựng, trách nhiệm của chủ đầu tư và niêm yết công khai phương pháp tính thuế, giá tính thuế, các thủ tục hành chính tại Trụ sở cơ quan thuế cũng như tại Ủy ban nhân dân các xã, phường. Nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, hộ gia đình, chủ thầu có công trình xây dựng thuận tiện trong việc kê khai nộp thuế xây dựng cơ bản tư nhân, Chi cục Thuế thành phố còn thường xuyên cử cán bộ phối hợp với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố tuyên truyền trực tiếp cho người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng về các chính sách thuế liên quan đến hoạt động xây dựng; vận động người đề nghị cấp giấy phép và chủ đầu tư kê khai nộp thuế trước khi nhận giấy phép xây dựng, từ đó đã nhận được sự đồng thuận từ phía các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn.

 

Cán bộ Chi cục Thuế thành phố hướng dẫn người dân viết tờ khai nộp thuế xây dựng cơ bản tư nhân tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn

 

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các phường xã, sau gần 2 năm thực hiện Đề án thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã bước đầu thu được những kết quả đáng khích lệ; các chủ thầu đã kê khai nộp thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước. Theo số liệu thống kê, nếu như năm 2016, thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn chỉ được 422/660 công trình, với số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng, thì từ tháng 01/2017 đến tháng 10/2018 thành phố Lạng Sơn đã thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân đối với 1.627 công trình xây dựng, tổng số tiền thu được khoảng 14 tỷ đồng, góp phần vào việc tăng thu ngân sách ở địa phương./.

 

Thanh Huệ