Skip to main content

Giám sát kết quả nghiên cứu, ứng dụng các đề tài dự án khoa học và công nghệ

Ngày 04/6, Đoàn Giám sát của Hội Đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Chi Lăng về kết quả thực hiện việc nghiên cứu và ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2018.