Skip to main content

 1. Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất
 2. Triển khai Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam
 3. Thực hiện Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh nông thôn
 4. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương
 5. Tăng cường thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
 6. Chỉ đạo tăng cường quản lý sử dụng thuốc trừ cỏ
 7. Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách trong quản lý hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
 8. Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 842-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 9. Thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018
 10. Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược phẩm
 11. Công điện khẩn về việc ứng phó với siêu bão Mangkhut
 12. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền ứng phó với bão Mangkhut
 13. Xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi khác
 14. Chỉ đạo rà soát các dự án đầu tư không thực hiện, chậm tiến độ
 15. Chỉ đạo ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm trên địa bàn tỉnh
 16. Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội
 17. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tháng 8/2018
 18. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018  của Thủ tướng Chính phủ
 19. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
 20. Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới