Skip to main content

Việc ký hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm học 2018-2019 cấp THCS và THPT gồm các chỉ tiêu của môn học nào ?

Trả lời

Năm học 2018 - 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, đã trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt số lượng chỉ tiêu nhu cầu lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc.

 

Ngày 21/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1614/QĐ-UBND phê duyệt nhu cầu lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2018 - 2019. Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ phê duyệt tổng số nhu cầu hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ theo định mức số lượng người làm việc quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT (định mức số lượng người làm việc theo hạng trường, số lớp, số học sinh) nên cơ cấu, số lượng cụ thể về nhu cầu hợp đồng giáo viên các bộ môn sẽ do các cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định, đảm bảo không vượt định mức số lượng người làm việc được giao, số lượng hợp đồng lao động được phê duyệt và đáp ứng nhu cầu thực tế về cơ cấu giáo viên bộ môn. Việc này sẽ được các cơ quan, đơn vị thông báo và niêm yết công khai.

 

Như vậy, khi công dân có nhu cầu tìm hiểu về nhu cầu hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm học 2018-2019 cấp THCS và THPT theo cơ cấu môn học, đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THPT và khối trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS) và UBND các huyện, thành phố (đối với cấp THCS).

Tên của bạn
Hoàng Thị Diệu
Địa chỉ email
hoangdieu95ls@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Bằng Mạc - Chi Lăng - Lạng Sơn
Lao động việc làm