Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
203/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 6 năm 2020
323/TB-UBND Thông báo bổ sung thành phần mời họp tại Giấy mời số 196/GM-UBND ngày 10/6/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
202/GM-UBND Giấy mời dự họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
200/GM-UBND Giấy mời Dự phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1142/QĐ-UBND Về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại nhà nghỉ để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do người được cách ly tự nguyện chi trả
1141/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ Phổng, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng
1138/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chương trình khuyến nông chăn nuôi trâu, bò năng suất cao năm 2020
633/UBND-KGVX V/v tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh
631/UBND-KT V/v hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án sử dụng nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW, dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020
2390/VP-KGVX Về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017
2389/VP-KGVX Về việc dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017
2387/VP-KT Về việc báo cáo công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 6 tháng đầu năm 2020
2386/VP-THNC Về việc nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Báo cáo số 53/BC-VP ngày 04/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh
2385/VP-THNC Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2020
2384/VP-KT Về việc tập huấn lái xuồng để phục vụ công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
1137/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa công trình thủy lợi, nguồn kinh phí đất trồng lúa năm 2020
1136/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2, 4 Điều 1 Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
1132/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2020
1128/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
1127/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
1126/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
1125/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
1124/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
1123/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
103/KH-UBND Tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
102/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19
101/KH-UBND Biên chế công chức trong các cơ quan,tổ chức hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021
630/UBND-THNC V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
629/UBND-KT V/v điều chỉnh một số hạng mục công việc và thời gian thực hiện dự án Trụ sở UBND huyện Đình Lập
628/UBND-KGVX V/v thực hiện Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ
322/TB-UBND Kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 05/6/2020 về nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định chế độ trợ cấp hằng tháng đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng b
321 /TB-UBND Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2020 (ngày 11/6/2020)
2380/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc
2379/VP-KT Về việc xem xét đề xuất của Sở Xây dựng về triển khai các dự án quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn.
2378/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng về cải tạo mặt bằng đối với các điểm khai thác đất phục vụ dự án đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn
2377/VP-KT Về việc gia hạn thời gian báo cáo thực hiện nhiệm vụ tại Công văn số 2144/VP-KT ngày 31/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh
2376/VP-KT Về việc niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa
2375/VP-KT Về việc đề xuất bố trí kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước Bản Lải
2374/VP-KT Về việc gia hạn thời hạn giải quyết vụ việc lấn chiếm đất đã cho Công ty TNHH Xuân Cương thuê để thực hiện dự án tại cửa khẩu Tân Thanh
2373/VP-KT Về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Thông báo số 70/TB-UBND ngày 11/02/ 2020 của UBND tỉnh