Skip to main content

Đánh giá tiềm năng phát triển và tiêu thụ rau củ an toàn

Ngày 30/8, Viện Phát triển Kinh tế Hợp tác, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị đánh giá tiềm năng phát triển và tiêu thụ rau của an toàn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.