Skip to main content

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Lạng Sơn lần thứ III, năm 2019

Ngày 19/6/2019, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019, với chủ đề "Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển". Đến dự Đại hội có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Lạng Sơn cùng 150 đại biểu đại diện cho hơn 5 vạn đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn thành phố.

 

Các đại biểu dự Đại hội

 

Trong giai đoạn 2014-2019, công tác dân tộc và thực hiện chính sách đối với người DTTS trên địa bàn thành phố Lạng Sơn được triển khai tích cực, chính sách đại đoàn kết được phát huy hiệu quả, kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, thành phố đã tập trung huy động các nguồn vốn trên 708,575 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, thủy lợi góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói chung và đồng bào DTTS nói riêng. Lĩnh vực giáo dục đào tạo được quan tâm, số học sinh là người DTTS chiếm 61,78%, trong đó, có 76,68% học sinh đạt học lực khá, giỏi. Tổ chức được 40 lớp đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tập huấn kiến thức khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho đồng bào DTTS. Các chính sách đối với hộ nghèo là đồng bào DTTS được tập trung thực hiện tốt, đến năm 2018 giảm được 28/98 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 28,57%, không có hộ tái nghèo. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, các lễ hội truyền thống được quan tâm, bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát huy.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí  Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành quả mà nhân dân các DTTS thành phố Lạng Sơn đạt được trong 5 năm qua. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Đảng bộ, chính quyền thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX), các Chỉ thị, văn  bản của Trung ương và của tỉnh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về vị trí, nhiệm vụ của công tác dân tộc trong tình hình mới. Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS, chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến. Tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả việc xóa đói giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về đời sống kinh tế, xã hội, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu, tăng cường công tác giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

 

Đại hội đã chọn cử 17 đại biểu dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Lạng Sơn và biểu quyết thông qua “Quyết tâm thư” với 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục thực hiện xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS; tăng cường, củng cố đảm bảo quốc phòng an ninh; đẩy mạnh phong trào thi đua và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

 

 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc./.

 

Khánh Ly