Skip to main content

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dư luận xã hội

Ngày 04/10/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn phối hợp với Viện Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dư luận xã hội với sự tham dự của trên 200 cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh.

 

New Picture (55).png

 

Tại lớp bồi dưỡng, các giảng viên của Viện Nghiên cứu dư luận xã hội đã truyền đạt tới học viên khái niệm cơ bản về dư luận xã hội, phân biệt dư luận xã hội với tin đồn; những nội dung cơ bản về vai trò công tác dư luận xã hội trong phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các cấp ủy, chính quyền; các phương pháp nắm bắt dư luận xã hội; tổng hợp, phân tích viết báo cáo phản ánh tình hình dư luận xã hội; xử lý tình huống trong công tác tư tưởng. Cùng với đó, phát huy tích tích cực chủ động của học viên, nhiều cộng tác viên tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm trong thực tiễn hoạt động nắm bắt, tổng hợp, phân tích, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, đề xuất các giải pháp, phương án giải quyết, xử lý.

 

Nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội là công việc quan trọng và rất cần thiết nhằm nắm bắt, tập hợp kịp thời, sát thực tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của Nhân dân về những vấn đề, sự kiện có tính thời sự trong nước và thế giới, đặc biệt là đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giúp các cơ quan lãnh đạo, quản lý có thêm thông tin tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; là một khâu quan trọng, cần thiết trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

 

Do đó, việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dư luận xã hội cho cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trên địa bàn được Lạng Sơn quan tâm tiến hành thường xuyên, là một trong những việc làm cụ thể về nhận thức đối với công tác dư luận xã hội có vai trò tích cực đối với sự lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tích cực thực hiện tốt Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội và Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân.

 

Đức Luận