Skip to main content

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn khóa XXII tổ chức hội nghị lần thứ 15

Ngày 11/12, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn Khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tổ chức hội nghị lần thứ 15, nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Trong năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và  Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; do vậy trong năm 2018 kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng một số ngành kinh tế chủ yếu ước đạt 17,4%; thu ngân sách tăng 21% so với cùng kỳ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 6000 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tư đô thị, trật tự xây dựng có chuyển biến tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới được duy trì và nâng cao. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được ổn định. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác đối ngoại cũng được tăng cường. Dưới sự lãnh đạo của đảng, sự điều hành của Ủy ban nhân dân và sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, trong năm 2018 TPLS đã đạt và vượt 24/25 chỉ tiêu chủ yếu; hoàn thành 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện nghiêm túc, thận trọng và đạt kết quả tốt trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và tình giản biến chế; đồng thời Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II.

 

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng đạt được nhiềum kết quả quan trọng. Đảng bộ thành phố Lạng Sơn đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không những góp phần vào viêc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quóc phòng – an ninh mà còn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức co sở Đảng và đảng viên. Bên cạnh đó công tác kiểm tra, giám sát trong đảng cũng được quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện theo đúng nội dung chương trình kế hoạch đề ra. Công tác dân vận của hệ thống chính trị và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, ngày càng sâu sát với nhân dân.

 

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, tại hội nghị các đại biểu đã tiến hành thảo luận và để ra mục tiêu tổng quát để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2019 với chủ đề: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính – Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch”. Các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội đô thị, môi trường,…phấn đấu: Tốc độ tăng giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu từ 11 đến 13%. Thu ngân sách tăng khoảng 5%. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 5000 tấn; sản lượng rau đạt trên 9.720 tấn. 100% công trình xây dựng được kiểm tra; Giảm 10% hộ nghèo; tỷ lệ giải quyết đơn đạt 96% trở lên; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đạt khoản 95%. Trong công tác xây dựng Đảng: phấn đấu trên 65% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% tổ chức chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội đạt khá trở lên và tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết đạt 95% trở lên./.

 

                                         Thanh Huệ