Skip to main content

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11/2019

Ngày 19/11/2019, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2019. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

 

Các đại biểu tại phiên họp

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các dự thảo: Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc quản lý của tỉnh Lạng Sơn; Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 21/01/2018 của UBND tỉnh về phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke.

 

Các đại biểu cũng thảo luận dự thảo báo cáo về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tình hình an ninh, trật tự năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các sở, ngành, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Với dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo, lưu ý chỉnh sửa bố cục báo cáo, đồng thời, cần bổ sung, đánh giá sâu hơn những kết quả đạt được trong năm 2019, những hạn chế, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; đặc biệt phân tích, làm rõ kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự chủ động, tích cực, đề cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong công tác tham mưu những lĩnh vực thuộc ngành phụ trách của các cơ quan chuyên môn.

 

Đối với dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2019, nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Dân tộc tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, chỉnh sửa, bổ sung số liệu về tình hình, đời sống văn hoá, giáo dục, y tế, tình hình an ninh trật tự của đồng bào dân tộc; chú ý phân tích kết quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đào tạo nguồn nhân lực, hiệu quả của các chính sách dân tộc; bên cạnh đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của công tác dân tộc trong thời gian qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020: Tiếp tục thực hiện hiệu quả những chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác dân tộc; chủ động triển khai các chính sách mới đến đồng bào dân tộc; tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, quan tâm công tác chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp…

 

Đối với dự thảo báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiện chống lãng phí, Thanh tra tỉnh cần bổ sung, làm rõ kết quả trong năm 2019, về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, bổ sung việc tổ chức rà soát lại các vụ việc, nhiệm vụ về tăng cường tổ chức  thanh tra chuyên ngành, thực hiện chuyển đổi một số vị trí công tác.

 

Đối với dự thảo báo cáo tình hình an ninh trật tự năm 2019, cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. Đồng chí đề nghị Công an tỉnh tiếp tục hoàn thiện, bổ sung một số nội dung trong phần nhận xét, đánh giá, nêu rõ những khó khăn, hạn chế sát với tình hình thực tế; về nhiệm vụ trong năm 2020, bổ sung nội dung về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ cho các lực lượng chức năng.

 

Phiên họp cũng xem xét, thống nhất thông qua các dự thảo về: Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc quản lý của tỉnh Lạng Sơn; bãi bỏ Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 21/01/2018 của UBND tỉnh về phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND tỉnh khoá XVI./.

 

Bích Diệp