Skip to main content

Hội thảo đối thoại giải đáp vướng mắc quyết toán thuế

Ngày 15/10, tại thành phố Lạng Sơn, Viện Tin học Doanh nghiệp, thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo “Đối thoại giải đáp vướng mắc quyết toán thuế 2019 và xu hướng ứng dụng hóa đơn điện tử của Doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.