Skip to main content

Hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019

Ngày 26/6/2019, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan, các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn vay nước ngoài.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Theo báo cáo, năm 2019, Quốc hội đã thông qua dự toán vốn nước ngoài cho đầu tư phát triển là 60.000 tỷ đồng, dự toán vốn nước ngoài chi hành chính sự nghiệp là 4.667 tỷ đồng và hạn mức giải ngân cho vay lại chính quyền địa phương là 17.172 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tiến độ giải ngân vốn là rất chậm, cụ thể: cấp phát đầu tư phát triển 2.050 tỷ đồng, đạt 3,42% kế hoạch vốn Quốc hội giao; chi thường xuyên 833 tỷ đồng, đạt 17,85% dự toán Quốc hội phê duyệt; cho vay lại đối với chính quyền địa phương khoảng 216 tỷ đồng đạt 1,26%  kế hoạch, đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công là 7.664 tỷ đồng đạt 29,22% hạn mức giải ngân cho vay lại.

 

Đối với tỉnh Lạng Sơn, trong 6 tháng đầu năm đã giải ngân trên 94,3 tỷ đồng cho 2 dự án đủ  điều kiện thanh toán, trong đó vốn đưa vào cân đối ngân sách Trung ương trên 89,8 tỷ đồng, đạt 27,43% kế hoạch vốn Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, vốn địa phương vay lại trên 4,5 tỷ đồng, đạt 18,69% địa phương giao. Nguyên nhân nguồn vốn ODA còn đạt thấp do một số dự án sử dụng vốn ODA việc phê duyệt thiết kế dự toán, ký kết hợp đồng phải chờ sự chấp thuận hoặc thư không phản hồi của các nhà tài trợ và các ban quản lý dự án Trung ương.

 

Kết luận hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị các địa phương rà soát  các dự án vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài; chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, vấn đề ký hợp đồng và triển khai các hợp đồng, bảo đảm có khối lượng hoàn thành để tạo điều kiện thanh toán vốn. Cùng với đó phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và các nhà tài trợ trong việc giải ngân rút vốn, thẩm định các chương trình, dự án vay vốn ODA, đàm phán ký kết hiệp định vay, điều chỉnh thời hạn giải ngân rút vốn; đồng thời tăng cường tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ để triển khai công tác này có hiệu quả.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Trưởng đề nghị các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình giải ngân đối với các dự án sử dụng vốn ODA trong 6 tháng đầu năm 2019, chỉ rõ những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân và các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong thời gian tới.

 

Thùy Linh