Skip to main content

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của ngành Nội vụ

Ngày 16/7/2019, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh

 

Trong nửa đầu năm 2019 ngành Nội vụ đã tích cực, chủ động triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao, đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến với 04 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung; đã hoàn thành và trình Chính phủ ban hành 03 Nghị định quan trọng; đã ban hành theo thẩm quyền 14 văn bản. Việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành, địa phương bảo đảm theo đúng quy định; công tác thông tin, báo cáo được chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực; công tác tôn giáo, tín ngưỡng, thi đua, khen thưởng, văn thư, lưu trữ tiếp tục được thực hiện tốt. Công tác CCHC tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng Bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Về tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến ngày 30/6/2019, Bộ đã thẩm tra, quyết định tinh giản được 41.515 biên chế, tính đến tháng 6/2019, biên chế khối cơ quan Chính phủ quản lý đã giảm được 6,75% so với số đã giao năm 2015, có 36 cơ quan, đơn vị đã thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm ngành Nội vụ tiếp tục tập trung vào công tác xây dựng thể chế, tăng cường phân cấp cho câc bộ, ngành, địa phương trong tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng, xây dựng vị trí việc làm, tinh giản biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Bộ trưởng đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát lại các nhiệm vụ lĩnh vực nội vụ, tập trung sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị, tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng kế hoạch biên chế năm 2020 gửi Bộ Nội vụ;

 

Phương Linh