Skip to main content

Hội nghị trực tuyến phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và Bản đồ

Sáng ngày 21/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và Bản đồ. Tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức, đơn vị được cấp Giấy phép hoạt động Đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố. Tại phòng họp trực tuyến cấp xã có lãnh đạo xã, công chức địa chính xã, Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn trên địa bàn xã.

 

Báo cáo viên Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu, phổ biến nội dung chủ yếu các văn bản

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu, phổ biến nội dung chủ yếu các văn bản: Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, có hiệu lực từ ngày 01/5/2019; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám; Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ; Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ./.

 

Bích Diệp