Skip to main content

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật quản lý sử dụng tài sản công

Sáng ngày 16/5/2019, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật quản lý sử dụng tài sản công. Đồng chí Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn, có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

 

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khoá XIV thông qua ngày 21/6/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Qua 1 năm triển khai, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được triển khai thực hiện nghiêm túc; đã có 30 Bộ, ngành, 60 địa phương tổ chức tập huấn triển khai Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành; có 29 Bộ, ngành, 63 địa phương thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền; có 11 Bộ, ngành, 62 địa phương ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công; 06 Bộ, ngành, 15 địa phương ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng...

 

Đối với Lạng Sơn, qua hơn 1 năm đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản liên quan, công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp, tình trạng lãng phí, thất thoát trong quản lý, sử dụng tài sản công dần được khắc phục, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành; các địa phương thực hiện ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công theo quy định, đồng thời, tổ chức thống kê, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị; quan tâm xây dựng, ban hành kịp thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng để làm cơ sở thực hiện việc giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại cơ sở./.

 

Bích Diệp