Skip to main content

Hội nghị trực tuyến của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

Ngày 12/2/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên họp của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) với các Ban Chỉ đạo xây dựng CPĐT, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ xây dựng CPĐT tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Năm 2019 việc xây dựng CPĐT đã đạt được một số kết quả nổi bật. Theo đó,100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia, tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng đạt 86,5%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 đạt 10,76%; các bộ, ngành, địa phương có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tăng từ 3% năm 2018 lên 27% năm 2019. Việc khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) góp phần chuẩn hóa việc cung cấp DVCTT, tăng cường quản lý nhà nước, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính; từ 09/12/2019 đến nay, có trên 40.000 tài khoản đã đăng ký trên Cổng DVCQG, có hơn 12 triệu lượt truy cập, số hồ sơ đồng bộ trạng thái trên 600.000 hồ sơ. An toàn thông tin, an ninh mạng được bảo đảm. Tuy nhiên còn một số hạn chế như hành lang pháp lý cho triển khai CPĐT chưa được ban hành, các cơ sở dữ liệu quốc gia chậm được triển khai, hạ tầng kỹ thuật nhiều nơi chưa đáp ứng được nhu cầu.

 

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai xây dựng CPĐT. Năm 2020, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 17; hoàn thiện thể chế để tạo hành lang pháp lý cho CPĐT, đồng thời hoàn thiện các yếu tố nền tảng của CPĐT; bảo đảm nguồn tài chính cho CPĐT, các ngành, địa phương cần quản lý tốt, chống tham nhũng, tiêu cực trong phát triển CPĐT. Việc xây dựng CPĐT phải đi liền với sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, cải cách thủ tục hành chính, giảm biên chế, tiết kiệm chi phí; có chương trình truyền thông lâu dài, liên tục để người dân thấy được lợi ích của của CPĐT. Các bộ, ngành địa phương hàng năm dành một tỷ lệ ngân sách của CPĐT cho công tác đào tạo.

 

Thùy Linh