Skip to main content

Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 112-KH/TU của Tỉnh ủy; tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Ngày 01/8/2019, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 112-KH/TU của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tham dự có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; trong đó tập trung vào 6 yêu cầu của công tác lãnh đạo, chuẩn bị nhân sự đại hội, 4 nội dung của đại hội đảng bộ các cấp, những định hướng, cách làm để xây dựng các văn kiện trình đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, cơ cấu số lượng đại biểu, việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội và thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp. Hội nghị cũng quán triệt Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 16/7/2019 của Tỉnh ủy; công bố các Quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc, chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiêm túc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và của cấp ủy cấp trên trực tiếp, công tác xây dựng Đảng được đổi mới, chuyển biến thực sự trong tư duy và hành động, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; coi trọng cải tiến phong cách, lề lối làm việc, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính; việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đã đem lại hiệu quả cụ thể, thực chất hơn, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn; MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đã phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghị quyết; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục tập tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng đổi mới công tác dân vận chính quyền, vận động quần chúng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

 

Về thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị và Kế hoạch 112 của Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; chuẩn bị tốt báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trình Đại hội, tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của đại hội đảng bộ cấp trên và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác nhân sự, nhằm xây dựng Ban Chấp hành đảng bộ các cấp thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín và năng lực. Cùng với đó cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019, 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020; tăng cường công tác tuyên truyền về đại hội các cấp, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình trước, trong và sau đại hội./.

 

Thùy Linh