Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018

Ngày 10/1/2019, Ban Tuyên giáo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Trong năm 2018, ngành tuyên giáo của tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành như: Tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương; tham mưu kịp thời sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, của Tỉnh ủy; sáng tạo, đổi mới trong nội dung, phương thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; chủ động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện lịch sử quan trọng của TW và địa phương; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, đồng bộ và phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở.

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngành tuyên giáo tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo TW, của Tỉnh ủy chủ động tham mưu, đề xuất những lĩnh vực liên quan đến hoạt động công tác của ngành; tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đổi mới phương thức hoạt động cũng như trong tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, những kết quả đạt được trong năm 2018 và những giải pháp triển khai thực hiện trong năm 2019; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các hoạt động chuyên đề; tăng cường kiểm tra, giám sát, quan tâm xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ./.

 

Bích Diệp