Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2019

Ngày 7/2/2020, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Năm 2019, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp triển khai các hoạt động TTĐN trên tất cả các lĩnh vực; các cơ quan báo chí của tỉnh đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chuyên mục và đưa tin, bài tuyên truyền TTĐN lồng ghép trong các chương trình thời sự tổng hợp, các số báo ra hằng ngày và các chương trình phát thanh truyền hình; các sở, ngành, địa phương đã quan tâm hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và các cán bộ theo dõi, triển khai nhiệm vụ, tạo nên sự đồng bộ, toàn diện trong triển khai các hoạt động TTĐN trên địa bàn tỉnh; qua đó, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích rõ những kết quả đã đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác TTĐN, đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

 

 Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh phát biểu

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác TTĐN đạt được trong năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020, các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền TTĐN; chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội (nhất là ở những địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới) về những vấn đề có liên quan đến đối ngoại và TTĐN; tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, đặc biệt hiện nay cần tập trung chỉ đạo tuyên truyền về công tác phòng chống dịch do chủng mới vi rút Corona gây ra; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án, kế hoạch đối ngoại và TTĐN đã được phê duyệt; tiếp tục quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác TTĐN./.

 

Bích Diệp