Skip to main content

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2018

Sáng 10/1, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018 và “Năm dân vận chính quyền 2018”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành trung ương. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận, các sở, ngành, huyện, thành phố.

 

Đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh

 

Năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Cán sự đảng các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm dân vận của chính quyền” 2018 phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai và kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” gắn với thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Tập trung thực hiện tốt công tác thể chế, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về công tác dân vận, tăng cường cải cách hành chính, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

 

Tại Hội nghị này, Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả công tác dân vận và thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”. Bước sang năm 2019, Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban Cán sự Đảng Chính phủ; tập trung quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong giải quyết mong muốn, nguyện vọng, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm của chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác dân vận chính quyền phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; xử lý nghiêm tham nhũng, ngăn chặn có hiệu quả tham nhũng vặt; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về công tác dân vận./.

 

Phương Linh