Skip to main content

Hội nghị phổ biến chính sách về công tác dân số trong tình hình mới

Ngày 16/11/2018, Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách về công tác dân số trong tình hình mới. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, lãnh đạo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, lãnh đạo Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh, chính sách dân số được xác định là một phần quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Trong thời gian qua, công tác dân số của tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng: tuổi thọ bình quân tăng lên, tỷ lệ tăng dân số giảm... đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, bên cạnh đó, công tác dân số vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn. Do đó, trong thời gian tới, cần tập trung phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo về công tác dân số trong tình hình mới, tập trung nỗ lực hoàn thành các mục tiêu về công tác dân số, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng dân số, hoàn thiện hệ thống văn bản đồng bộ về chính sách dân số, củng cố, kiện toàn bộ máy, tăng cường đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân số.

 

Lãnh đạo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế phổ biến một số văn bản chính sách về dân số tại Hội nghị

 

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe phổ biến Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII và các văn bản khác có liên quan về một số nội dung mới, định hướng lớn về công tác dân số trong tình hình mới, giới thiệu về thực trạng dân số và phát triển tỉnh Lạng Sơn. Thông qua đó góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về công tác dân số, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, chung tay xây dựng xã hội văn minh, đất nước phát triển bền vững./.

 

Phương Linh