Skip to main content

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

Ngày 06/6/2019, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự. Tham dự có lãnh đạo Cục THADS, Sở TNMT cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc 2 đơn vị.

 

Lãnh đạo Cục THADS và Sở TNMT ký kết quy chế phối hợp

 

Quy chế phối hợp quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp liên ngành giữa Cục THADS và Sở TNMT trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự. Mục đích nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện và sự phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự như xác minh, kê biên, xử lý tài sản liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và các nhiệm vụ khác có liên quan. Các nội dung phối hợp gồm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; cung cấp, trao đổi thông tin; tổ chức thi hành án dân sự; hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết khó khăn, vướng mắc.

 

Định kỳ hằng năm, hai cơ quan cùng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức đánh giá kết quả, đưa nội dung công tác phối hợp vào kế hoạch công tác của mỗi cơ quan. Trên cơ sở quy chế này, căn cứ tình hình đặc thù của địa phương, Chi cục THADS cấp huyện phối hợp với Phòng TNMT các huyện, thành phố báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND cùng cấp xem xét, quyết định việc xây dựng quy chế phối hợp tại địa phương mình.

 

Thùy Linh