Skip to main content

Hội nghị đào tạo kiến thức chuyển đội hệ thống quản lý chất lượng

Trong 2 ngày 22 và 23/4, Ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị đào tạo thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.