Skip to main content

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Ngày 29/6/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị (UVBCT), Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chủ trì hội nghị.

 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh...

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, UVBCT, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Các nghị quyết vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu sâu nội dung nghị quyết, đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày, nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung các nghị quyết. Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu 03 nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở địa phương, đơn vị mình, coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, quan tâm đánh giá, tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện nghị quyết, để có hình thức giải đáp kịp thời và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí UVBCT, Ủy viên Trung ương Đảng giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản các Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

 

Khánh Ly