Skip to main content

Hội nghị báo cáo viên tháng 01 năm 2019

Ngày 17/01/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 01/2019. Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có điểm cầu cấp tỉnh, các huyện ủy, thành ủy và nhiều điểm cầu cấp xã.

 

Quang cảnh tại điểm cầu cấp tỉnh

 

Tại hội nghị, các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề: Thực trạng hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay; điểm mới trong công tác chỉ đạo tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong năm 2019. Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới.

 

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh và đề nghị các đại biểu tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm đã tiếp thu tại hội nghị; tích cực phối hợp các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền phù hợp với cơ sở; chủ động nghiên cứu, vận dụng cuốn thông tin báo cáo viên với các chuyên mục có nhiều thông tin đa dạng. Chú trọng tuyên truyền Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Tuyên truyền về việc kỷ niệm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2018, mục tiêu nhiệm vụ năm 2019; công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tăng cường nắm bắt thông tin dư luận xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Thường xuyên chú trọng lựa chọn củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp nhằm góp phần tích cực đưa đường lối, chủ trương của Đảng đến với các tầng lớp Nhân dân.

 

Đức Luận