Skip to main content

Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ tháng 11 năm 2018

Ngày 22/11/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ. Dự hội nghị có các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ và Hội Cựu Chiến binh tỉnh; trưởng, phó các phòng, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc; đại diện trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; các đồng chí báo cáo viên Đoàn 338 và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

 

bcv1.png
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn thông tin về những kết quả nổi bật và khó khăn, bất cập chủ yếu của ngành bảo hiểm xã hội năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ đột phá, trọng tâm cần tập trung tháo gỡ trong năm 2019; những thành tựu của công tác đối ngoại đa phương trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình hình Biển Đông thời gian gần đây và dự báo trong thời gian tới.

 

Cùng với đó, các dại biểu được quán triệt triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

bcv2_0.png
Phó Giám đốc BHXH Lạng Sơn truyền đạt thông tin tại hội nghị

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị các đại biểu tập trung tuyên truyền các nội dung tiếp thu tại hội nghị. Đồng thời chú trọng tuyên truyền kết quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm triển khai tổ chức hiện trong năm 2018; kết quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện chủ đề “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp” của hệ thống chính trị. Chú trọng nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân về tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh. Chủ động đấu tranh phản bác các thủ đoạn, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, góp phần tích cực ổn định tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Đức Luận