Skip to main content

Hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng

Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất, chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Việc đẩy mạnh đưa các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng đổi mới công nghệ áp dụng trong sản xuất đáp ứng yêu cầu đòi hỏi trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa như hiện nay.

 

Thực hiện dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020”, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh đã tích cực đẩy mạnh nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ xây dựng các mô hình, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng đến các doanh nghiệp… nhằm tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, đóp góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.