Skip to main content

Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018

Chiều 19/6/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành tuyên giáo tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện lĩnh vực công tác tuyên giáo, truyền thông các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Chỉ đạo thực hiện các kiến nghị sau kết quả điều tra dư luận xã hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW; chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác phòng, chống tham nhũng; các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân, phát huy vai trò báo chí, xuất bản trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Hướng dẫn truyền thông tình hình kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh; các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện lịch sử trọng đại; công tác phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền; tình hình biển, đảo, quản lý chủ quyền biển, đảo; truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Hướng dẫn các ngành, các huyện nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, giảng dạy lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống; triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Duy trì công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên; công tác dư luận xã hội; biên tập, phát hành Bản tin Thông báo nội bộ kịp thời phục vụ sinh hoạt chi bộ và cung cấp tài liệu phục vụ hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp. Đôn đốc các ngành trong khối khoa giáo đẩy mạnh truyền thông, kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm đối với thức ăn bán rong, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm.

 

Trong 6 tháng cuối năm 2018, ngành tuyên giáo tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện lĩnh vực công tác tuyên giáo, truyền thông các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Chuyên đề 2018; kiểm tra, giám sát đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tham mưu sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên đình kỳ; tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền xử lý và định hướng những vấn đề được dư luận nhân dân quan tâm. Tiếp tục hướng dẫn công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, giảng dạy lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống trên địa bàn.

 

Đức Luận