Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

Trường Cao đẳng Sư Phạm Lạng Sơn

 

 Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà trường

 

 

 Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường

 

Các đơn vị

(bộ phận)

Họ và tên

Chức danh, học vị,

 chức vụ

Điện thoại

/email

1.     Ban Giám hiệu

 

Trần Quốc Tuấn

Hiệu trưởng, Thạc sĩ

0984783538

Tuantq.C10@moet.edu.vn

Nguyễn Thế Dương

Phó Hiệu trưởng, Thạc sĩ.GVC

0913298522

Duongnt.C10@moet.edu.vn

2.     Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

Trần Quốc Tuấn

Bí thư đảng uỷ

0984783538

Nguyễn Thị Hoàn

Bí thư Đoàn thanh niên

0984822037

Hà Thị Thúy Hằng

Chủ tịch Hội sinh viên

0979811412

Nông Thị Thủy

Chủ tịch Công đoàn

0912509910

3.     Các phòng,  ban chức năng

Nguyễn Hồng Kỳ

Phó trưởng phòng  QLĐT- KH& CN

0913063921

Mai Hồng Quảng

Phó trưởng phòng  QLĐT- KH& CN

0912696828

Hà Thị Thúy Hằng

Phó trưởng phòng  QLĐT- KH& CN

0979811412

Hoàng Thị Giang

Trưởng phòng Tổ chức- Công tác HSSV.CN.GV

0919962686

Đỗ Thị Bích Xuân

Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.CN

0982822864

Nguyễn Thị Giang Châu

Trưởng phòng KT – KĐCL – CNTT.

ThS.GVC

0988687677

Nguyễn Thị Hoàn

Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp.CN

0984822037

4.     Các trung tâm/ viện trực thuộc

Lê Minh Thắng

Giám đốc trung tâm Ngoại ngữ-Tin học. CN

 

5.     Các khoa

Hoàng Văn Việt

Trưởng khoa Bồi dưỡng CBQL &NV. SĐH.GVC

0912935078

Vũ Thị Hoàn

Trưởng khoa Tự nhiên. Ths.GVC

0912935078

Đặng Quốc Minh

Trưởng khoa GD Tiểu học. ThS. GVC

0983240259

Bế Bích Nguyệt

 Trưởng khoa Ngoại ngữ. Ths. GVC

0912566111

Trương Minh Hằng

Trưởng khoa Xã hội. Ths. GVC

0982280462

Nguyễn Thị Hợi

Trưởng khoa GD Mầm non. Ths. GVC

0986983140

6.     Các Tổ trực thuộc

Hoàng Thị Hương

Tổ trưởng tổ Lý luận chính trị. Ths.GVC

0982052641

Đặng Thị Tuyết Nhung

Tổ trưởng tổ Tâm lý học – Giáo dục học. CN. GV

0904780198

Nông Thị Thuỷ

Tổ trưởng tổ Giáo dục thể chất – Công tác Đội. CN. GV

0912509910

 2.3. Danh sách các phòng, ban, khoa, tổ:

 

TT

Phòng/Ban/

Khoa/Tổ

Chức năng -  Nhiệm vụ

Số lượng CB/GV

        1       

Phòng QLĐT – KH&CN

    Phòng QLĐT-KH&CN có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý, thực hiện công tác đào tạo, khoa học và công nghệ trên các mặt:

- Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo cho các hệ; kế hoạch nghiên cứu khoa học (NCKH), ứng dụng công nghệ hàng năm.

- Tổ chức, quản lý hoạt động dạy và học các hệ đào tạo, bồi dưỡng.

- Tổ chức xây dựng khung chương trình theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Xây dựng kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu theo chủ trương của Bộ GD&ĐT, của trường.

- Tổ chức, quản lý, chỉ đạo các hoạt động nghiệp vụ nghề nghiệp, nghiệp vụ sư phạm (NVSP), NCKH hàng năm.

- Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

 

11

        2       

Phòng Tổ chức – Công tác HSSV

Phòng TC-CTHSSV thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trên các mặt công tác:

- Giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, giảng viên (CBVC) và HSSV

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý cán bộ giảng viên;

- Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy nhà trường;

- Thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, giảng viên, HSSV;

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Công tác HSSV.

 

07

        3       

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Phòng HC-TH thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trên các mặt công tác:

- Thường trực công tác thi đua.

- Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giúp Hiệu trưởng điều hành chung công tác của trường thông qua các hoạt động tổng hợp, báo cáo, văn thư, lưu trữ, đối nội, đối ngoại...

- Quản lý, mua sắm, tiếp nhận, bảo quản, sửa chữa, cấp phát, phân phối vật tư kỹ thuật.

- Điều hành hệ thống phòng học, phòng họp, điện nước; các phương tiện vận tải, công tác vệ sinh học đường, môi trường.

 

17

        4       

Phòng Khảo thí – KĐCL – CNTT

  - Tham mưu giúp Hiệu trưởng về chủ trương, kế hoạch, biện pháp đảm bảo chất lượng, hoạt động thanh tra, công tác khảo thí và kiểm định chất lượng trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm không ngừng cải tiến chất lượng và nâng cao hiệu quả đào tạo của nhà trường.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, quản lý nhà trường và phát triển nguồn lực về CNTT.

04

        5       

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Phòng KH-TC có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng kế hoạch xây dựng, sửa chữa, thực hiện chương trình mục tiêu, sử dụng các nguồn kinh phí, dự toán, quyết toán kinh phí thu, chi hàng năm theo các quy định hiện hành của nhà nước.

04

        6       

Khoa Tự nhiên

    Đào tạo bồi dưỡng giáo viên THCS các bộ môn khoa học tự nhiên có trình độ cao đẳng sư phạm.

    Giảng dạy các học phần khoa học tự nhiên có trong chương trình của các ngành, các khoa khác.

  Phối hợp với các khoa khác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá, nâng cao trình độ giáo viên bậc mầm non, tiểu học (các bộ môn khoa học tự nhiên)

23

        7       

Khoa Xã hội

Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS các bộ môn khoa học xã hội có trình độ CĐSP.

Giảng dạy các học phần khoa học xã hội và nhân văn có trong chương trình của các ngành, các khoa khác.

Phối hợp với các khoa khác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá, nâng cao trình độ giáo viên bậc mầm non, tiểu học (các bộ môn khoa học xã hội)

15

        8       

Khoa Ngoại ngữ

  Đào tạo, bồi dưỡng sinh viên, giáo viên ngoại ngữ có trình độ cao đẳng ngoại ngữ và cao đẳng sư phạm ngoại ngữ.

  Dạy các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng thuộc  các ngành, hệ trong trường.

 Dịch thuật giáo trình, tài liệu và giao dịch đối ngoại.

22

        9       

Khoa Giáo dục Tiểu học

 Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học có trình độ CĐSP và các trình độ thấp hơn.

  Phối hợp với các khoa khác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá, nâng cao trình giáo viên bậc mầm non, THCS.

27

      10     

Khoa Giáo dục Mầm non

 Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Mầm non có trình độ CĐSP và các trình độ thấp hơn.

11

      11     

Khoa Bồi dưỡng CBQL & NV

  Bồi dưỡng cán bộ quản lý chính quyền, đoàn thể, tổ trưởng chuyên môn, nhân viên nghiệp vụ giáo dục các trường mầm non, tiểu học, THCS.

  Chủ trì phối hợp với các phòng, khoa trong trường xây dựng kế hoạch và thực hiện bồi dưỡng hè, bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ cho giáo viên các cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS.

  Tham gia giảng dạy các bộ môn khoa học ở bậc CĐSP và thấp hơn .

04

      12     

Tổ Lý luận Chính trị

  Xây dựng kế hoạch, thực hiện giảng dạy các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các hệ đào tạo và bồi dưỡng.

  Tham gia tổ chức cho cán bộ, giảng viên, HSSV học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Tham gia quản lý HSSV, học viên.

 

11

      13     

Tổ Tâm lý học – Giáo dục học

  Xây dựng kế hoạch, thực hiện giảng dạy các bộ môn Tâm lý học - Giáo dục học cho các hệ đào tạo và bồi dưỡng.

  Tham gia bồi dưỡng hè, bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ, bồi dưỡng chuẩn hoá, nâng cao cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS trong tỉnh.

 Làm nòng cốt trong các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

 Tham gia quản lý HSSV, học viên trong toàn trường.

08

      14     

Tổ Giáo dục thể chất – Công tác Đội

  - Đào tạo bồi dưỡng giáo viên Giáo dục thể chất - Công tác Đội có trình độ CĐSP và các trình độ thấp hơn.

 - Dạy các học phần Giáo dục thể chất, Công tác Đội, Giáo dục Quốc phòng trong chương trình đào tạo thuộc các ngành, hệ trong trường.

 - Chủ trì, nòng cốt trong các hoạt động TDTT, hoạt động ngoài giờ cho học sinh, sinh viên.

  - Phối hợp với các đơn vị khác tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

09

 ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ VÀ ĐIỆN THOẠI CỦA CÁC ĐƠN VỊ

 

 

STT

Đơn vị sử dụng

Địa chỉ hòm thư

Điện thoại cơ quan

1                     

Ban giám hiệu

TQTuan.C10@moet.edu.vn

025.3818588

2                     

Ban tuyển sinh

BanTS.C10@moet.edu.vn

025.3812367

3                     

Phòng QLĐT – KH&CN

PhongDaotao.C10@moet.edu.vn

025.6252502

4                     

Phòng Hành chính tổng hợp

PhongHCTH.C10@moet.edu.vn

025.6252504

5                     

Phòng Kế hoạch - Tài chính

PhongKHTC.C10@moet.edu.vn

025.3811017

6                     

Phòng Tổ chức – C.Tác HSSV

PhongTCCB.C10@moet.edu.vn

025.6252513

7                     

Khoa Tự nhiên

KhoaTN.C10@moet.edu.vn

025.6252509

8                     

Khoa Xã hội

KhoaXH.C10@moet.edu.vn

025.6252517

9                     

Khoa Ngoại ngữ

KhoaNN.C10@moet.edu.vn

025.6252511

10                 

Khoa GD Mầm non

KhoaMN.C10@moet.edu.vn

025.6252518

11                 

Khoa GD Tiểu học

KhoaTH.C10@moet.edu.vn

025.6252506

12                 

Khoa BD CBQL & NV

KhoaBD.C10@moet.edu.vn

025.6252503

13                 

Tổ Tâm lý học-Giáo dục học

ToTL.C10@moet.edu.vn

 

14                 

Tổ Lý luận Chính trị

ToCT.C10@moet.edu.vn

 

15                 

Tổ GD thể chất và CT Đội

ToTD_DD.C10@moet.edu.vn

 

16                 

Ban QL HS-SV

BanQLHSSV.C10@moet.edu.vn

 

17                 

Ban Văn thể

BanTV.C10@moet.edu.vn

 

18                 

Công đoàn

CongDoan.C10@moet.edu.vn

025.6252520

19                 

Đoàn thanh niên

DoanTN.C10@moet.edu.vn

025.6252514

20                 

Hội sinh viên

HoiSV.C10@moet.edu.vn

 

21                 

Tổ Thư viện

ThuVien.C10@moet.edu.vn

 

22                 

Tổ Thiết bị

ThietBi.C10@moet.edu.vn

 

23                 

Phòng KT-KĐCL

PhongKTKD.C10@moet.edu.vn

025.3812367

24                 

TT Ngoại ngữ - Tin hoc

TTNN_TH.C10@moet.edu.vn

025.6252521

 

 
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn