Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

Công đoàn ngành

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH

Email: Congdoan.SoLangSon@moet.edu.vn

 

            I. Cơ cấu tổ chức:

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại di động Điện thoại cố định
1 Lê Thị Kim Hoa Chủ tịch

0976.243.068

0253.811.194

 

          II. Chức năng, nhiệm vụ

            Công đoàn ngành Giáo dục chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn lao động tỉnh  và sự chỉ đạo về ngành nghề của Công đoàn Giáo dục Việt Nam được qui định tại Điều 25 Điều lệ Công đoàn Việt Nam có chức năng nhiệm vụ chủ yếu sau:

            - Tổ chức triển khai các chủ trương công tác của Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Nghị quyết Đại hội của Công đoàn ngành.

            - Tham gia với cơ quan quản lý (Sở Giáo dục và Đào tạo) về phát triển sự nghiệp giáo dục của ngành địa phương, các vấn đề liên quan đến trách nhiệm và lợi ích ngành nghề, tham gia  xây dựng đội ngũ công nhân viên chức và lao động trong toàn  ngành.

            - Tuyên truyền, hướng dẫn thông tin pháp luật và các chế độ chính sách mang tính ngành nghề. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của ngành do Bộ Giaó dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động.

            - Phối hợp với Liên đoàn lao động huyện, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ngành nghề,  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng  đối với đội ngũ cán bộ giáo viên và công nhân viên chức, lao động  thuộc các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện , thành phố quản lý.

- Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo sự phân cấp của Công đoàn cấp trên. ra Quyết định công nhận, miễn nhiệm, thành lập tổ chức công đoàn đối với các trường  trực thuộc mới được công nhận và công tác phát triển đoàn viên trong ngành theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khoá X.

- Tiếp tục đổi mới nội dung công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống công đoàn hàng năm đối với những cán bộ đoàn viên có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành.

- Quản lý tài chính, tài sản công đoàn ngành, phân phối, cấp phát kinh phí hoạt động cho các CĐCS trực thuộc ngành, quản lý, giám sát chế độ thu – chi tài chính công đoàn cơ sở, chấp hành tốt chế độ báo cáo tài chính  theo qui định của pháp luật và của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam qui định.

 
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn