Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

Giáo dục thường xuyên

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

I. Cơ cấu tổ chức:

 TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Cao Văn Đông Trưởng phòng 3812145   0253610989
2 Đường Thị Thu Lan Phó Trưởng phòng   0913396689
3 Lê Quảng Định Chuyên viên   0918339388
4 Lộc Nguyễn Thanh Hiếu Chuyên Viên   0949066286

 

II. Chức năng: Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục thường xuyên, xoá mù chữ và giáo dục cho mọi người trên địa bàn tỉnh.

III. Nhiệm vụ

            1. Trình giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản, các chương trình, đề án, dự án về giáo dục thường xuyên.

            2. Giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục thường xuyên đã được ban hành.

            3. Chủ trì giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, kiểm tra, tổng hợp tình hình hoạt động của các cơ sở GDTX và các hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn) để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân (không bao gồm bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học), chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo quy định. Đề xuất trình Giám đốc Sở các biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục thường xuyên.

            4. Chủ trì hoặc tham gia và theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục thường xuyên.

            5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình bồi dưỡng hàng năm và theo chu kỳ.

            6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Giám đốc thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các trung tâm, cơ sở dạy ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh; tham mưu và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xoá mù chữ, xây dựng trung tâm học tập cộng đồng, giáo dục cho mọi người; công tác chống mù chữ, bổ túc THCS và bổ túc THPT;

            7. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện công tác xoá mù chữ theo quy định hiện hành và hoạt động của các trung tâm học tập công đồng có hiệu quả, thiết thực. 

            8. Phối hợp với Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng văn bản hướng dẫn về kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục thường xuyên; công tác ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy và đánh giá công tác đảm bảo chất lượng ở các cơ sở giáo dục thường xuyên.

            9. Phối hợp với các Phòng cơ quan Sở, các đơn vị liên quan chỉ đạo việc thực hiện chế độ chính sách, quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý và công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cơ sở giáo dục thường xuyên.

            10. Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thanh tra các cơ sở giáo dục thường xuyên, các trung tâm ngoại ngữ, tin học trong việc chấp hành luật pháp và chỉ đạo của Sở GD&ĐT.

11. Thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác giáo dục thường xuyên, về công tác xoá mù chữ, công tác giáo dục cho mọi người.

            12. Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

            9. Phối hợp với các Phòng cơ quan Sở, các đơn vị liên quan chỉ đạo việc thực hiện chế độ chính sách, quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý và công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cơ sở giáo dục thường xuyên.

            10. Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thanh tra các cơ sở giáo dục thường xuyên, các trung tâm ngoại ngữ, tin học trong việc chấp hành luật pháp và chỉ đạo của Sở GD&ĐT.

11. Thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác giáo dục thường xuyên, về công tác xoá mù chữ, công tác giáo dục cho mọi người.

            12. Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn