Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

Phòng Giáo dục Thường xuyên và Giáo dục Chuyên nghiệp

 

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

Email: PhongGDTX.SoLangSon@moet.edu.vn
           PhongGDCN.SoLangSon@moet.edu.vn

 

I. Cơ cấu tổ chức:

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại di động Điện thoại cố định
1 Phạm Thị Thu Nga Phó Trưởng phòng 0912.203.108 0253.810.607
2 Cao Văn Đông Phó Trưởng phòng 0253.610.989 0253.812.145
3 Đường Thị Thu Lan Phó Trưởng phòng 0913.396.689 0253.812.145
4 Hoàng Ngọc Quỳnh Chuyên viên 01248.509.188 0253.810.607
5 Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên   0253.812.145

 

II. Chức năng:

          Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục thường xuyên, xoá mù chữ, giáo dục cho mọi người và giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học, về tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

III. Nhiệm vụ

         1. Giáo dục thường xuyên

         1.1. Trình giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản, các chương trình, đề án, dự án về giáo dục thường xuyên.

          1.2. Giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục thường xuyên đã được ban hành.

          1.3. Chủ trì giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, kiểm tra, tổng hợp tình hình hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có liên quan đến giáo dục thường xuyên và các hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn) để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân (không bao gồm bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học), chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo quy định. Đề xuất trình Giám đốc Sở các biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục thường xuyên.

          1.4. Tham gia và theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục thường xuyên.

          1.5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý và giáo viên theo chương trình bồi dưỡng hàng năm và theo chu kỳ.

          1.6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Giám đốc thực hiện công tác quản lý chuyên môn đối với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện; các trung tâm, cơ sở dạy ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh; tham mưu và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xoá mù chữ, xây dựng trung tâm học tập cộng đồng, giáo dục cho mọi người; công tác chống mù chữ, bổ túc THCS và bổ túc THPT.

          1.7. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện công tác xoá mù chữ theo quy định hiện hành và hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng có hiệu quả, thiết thực. 

          1.8. Phối hợp với Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng văn bản hướng dẫn về kiểm định chất lượng giáo dục thường xuyên; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và đánh giá công tác đảm bảo chất lượng giáo dục thường xuyên ở các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên  .

          1.9. Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thanh tra các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên về những nhiệm vụ liên quan đến giáo dục thường xuyên, các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, tin học trong việc chấp hành luật pháp và chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

          1.10. Thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác giáo dục thường xuyên, về công tác xoá mù chữ, công tác giáo dục cho mọi người.

          1.11. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

          2. Giáo dục chuyên nghiệp

          2.1. Về giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học

          2.1.1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định, Chỉ thị, các chương trình, đề án và các văn bản khác về giáo dục chuyên nghiệp giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã được ban hành.

         2.1.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra theo dõi chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học của tất cả các loại hình chính quy, vừa làm vừa học, bồi dưỡng chuẩn hóa, đào tạo ngắn hạn trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của Nhà nước và các quy định của Bộ. Tham mưu việc quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo đối với các trường, cơ sở giáo dục có thực hiện đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

          2.1.3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền mở mã ngành đào tạo của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; cấp giấy chứng nhận dịch vụ đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học; mở các lớp Liên kết đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, TCCN; tham gia quản lý, ký hợp đồng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo lưu học sinh Trung Quốc với các trường đại học; theo dõi và tham mưu chỉ đạo quản lý công tác liên kết đào tạo với các đơn vị.

          2.1.4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở theo dõi hoạt động, tổng hợp đánh giá tình hình giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học trong tỉnh qua từng thời kỳ và năm học.

          2.1.5. Chủ trì chỉ đạo, kiểm tra, quản lý việc thực hiện các hoạt động đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (phối hợp liên kết đào tạo) để lấy văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong lĩnh vực giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh.

          2.1.6.  Tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến Giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học.

          2.2. Về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

          2.2.1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã được ban hành. Chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã tham mưu.

          2.2.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở triển khai thực hiện quản lý công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp theo quy định của Bộ và theo kế hoạch của Sở; tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, tổng hợp và bàn giao cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp theo quy định.

          2.2.3. Thống kê, tổng hợp các thông tin báo cáo về số lượng, chất lượng và kết quả tuyển sinh hàng năm của thí sinh trên địa bàn tỉnh vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

          2.3. Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thanh tra hoạt động giáo dục đại học, giáo dục chuyên nghiệp và thanh tra công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

          2.4. Triển khai phong trào viết sáng kiến, tổ chức nghiên cứu khoa học trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo.

          3. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn