Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982-20/11/2011

 UBND TỈNH LẠNG SƠN
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 Số: 1610 /KH-SGDĐT-VP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

   Lạng Sơn, ngày 01  tháng 11 năm 2011

 

 
KẾ HOẠCH
 TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
( 20/11/1982 - 20/11/2011)
         
Ngày 20 tháng 11 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục và đào tạo. Đây là dịp để mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhận thức sâu sắc trách nhiệm, lương tâm của mình đối với học sinh và sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội. Hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2011, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn ngành như sau:
I. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc
1. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai tổ chức, thực hiện một cách thiết thực, phù hợp ở từng cấp học, bậc học với các nội dung cụ thể hướng tới kỷ niệm lần thứ 29 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11 -2011.
2. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam trong cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên. Chủ động phối hợp với các huyện, thành Đoàn; Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức tốt “Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11”.
Từ ngày 15/11/2011, các đơn vị thực hiện treo băng zon khẩu hiệu về ngày Nhà giáo Việt Nam ở cổng trường, trong trường, các đường phố chính ở huyện, thành phố, thị trấn. Các đơn vị chủ động lựa chọn các khẩu hiệu phù hợp, có thể lựa chọn các khẩu hiệu sau:
- Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
- Nhiệt liệt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
- Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.
3. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao trong cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các nhà trường, cơ sở giáo dục. Tổ chức các hoạt động chuyên môn như hội thảo, hội giảng; tọa đàm, tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam một cách trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
4. Lựa chọn các nội dung, hình thức phù hợp, tiếp tục thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" gắn với hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
5. Đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm học; đổi mới công tác quản lý; thi đua dạy tốt, học tốt, giành nhiều điểm cao, làm nhiều việc tốt trong cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.
          6. Triển khai việc quyên góp hỗ trợ giúp đỡ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
7. Kết thúc đợt thi đua, các đơn vị tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích xuất sắc.
 
II. Sở Giáo dục và Đào tạo
Tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 29 ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2011.
1. Thời gian, địa điểm, thành phần
* Thời gian: 01 buổi, khai mạc 8 giờ 30, ngày 18/11/2011.
*  Địa điểm: Hội trường Nhà khách A1, UBND tỉnh.
* Thành phần:  
- Lãnh đạo Sở, Công đoàn ngành; Lãnh đạo, chuyên viên các phòng cơ quan Sở.
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc (mỗi đơn vị 01 đại biểu).
- Đại diệnlãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn giáo dục các huyện, thành phố (mỗi huyện, thành phố 02 đại biểu).
- Đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng (Sở gửi danh sách khen thưởng về các đơn vị qua thư điện tử trước ngày 15/11/2011).
- Đại biểu mời:
+ Lãnh đạo tỉnh; Lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.
+ Hội cựu giáo chức, Hội khuyến học tỉnh.
+ Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Lạng Sơn.
 
2. Chương trình (dự kiến):
Stt

Thời gian

Nội dung

1

Từ 08h00' - 08h30'

Đón tiếp đại biểu

2

Từ 08h30' - 09h00'

Chương trình văn nghệ chào mừng

3

Từ 09h00' - 10h30'

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Diễn văn chào mừng kỷ niệm 29 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh

Công bố các Quyết định khen thưởng: Bằng khen và Kỷ niệm chương của Bộ; cờ thi đua của UBND tỉnh.

Phát biểu của đại diện giáo viên

Phát biểu của đại diện học sinh

4

10h30'

Bế mạc
 
3. Công tác chuẩn bị
 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:

Cử 01 giáo viên âm nhạc (mang theo đàn organ) phục vụ buổi Lễ.
 

- Trường CĐSP Lạng Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:

Phối hợp chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng khoảng 30 phút (Trường CĐSP chủ trì).
- Trường THPT chuyên Chu Văn An: Chuẩn bị bài phát biểu của giáo viên; cử 04 nữ sinh đến giúp phần trao thưởng.
- Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh: Chuẩn bị bài phát biểu của đại diện học sinh.
4. Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo
- Tham mưu ban hành Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban tổ chức, dự kiến phân công nhiệm vụ của các tiểu ban.
- Thường trực thi đua hoàn tất các thủ tục khen thưởng, tham mưu phương án trao thưởng.
5. Duyệt chương trình: Từ 15h30' ngày 15/11/2011, tại Nhà khách A1 (dự kiến).
 
Để buổi Lễ kỷ niệm trang trọng và có ý nghĩa giáo dục sâu rộng, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc tinh thần Công văn này.
 
 

Nơi nhận:

 

- Lãnh đạo Sở (b/c);    
- Các Phòng cơ quan Sở (p/h thực hiện);
- Phòng GDĐT các huyện, TP (t/h);                  
- Các đơn vị trực thuộc (t/h);
- Lưu: VT.                                                                           
                                                                                  
 
GIÁM ĐỐC
 
 
 (đã ký)
 
 
 
Phạm Ngọc Thưởng

Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn