Skip to main content

UBND tỉnh quyết định giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2017

UBND tỉnh quyết định giao số lượng người làm việc năm 2017 (gồm cả người đứng đầu và người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc) đối với các sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố (Quyết định số 561/QĐ-UBND, ngày 31/3/2017).

Subscribe to Kinh tế - Chính trị