Skip to main content

 1. Chỉ đạo xử lý hợp tác xã nông nghiệp yếu kém, ngừng hoạt động lâu ngày
 2. Giao biên chế đối với các tổ chức hội có tính chất đặc thù của tỉnh năm 2018
 3. Quyết định công nhận 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
 4. Triển khai thực hiện Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ
 5. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông
 6. Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị
 7. Chỉ thị của Thủ tướng về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương
 8. Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
 9. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII
 10. Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
 11. Quy hoạch vùng nguyên liệu đất san lấp mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
 12. Chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về chấp hành pháp luật tố tụng hành chính
 13. Chỉ thị của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
 14. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục
 15. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, sử dụng con dấu
 16. Kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá
 17. Kế hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo
 18. Quy định về thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh
 19. Một số kết quả hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
 20. Chỉ đạo phát triển cây Quế trên địa bàn tỉnh