Skip to main content

 1. Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019
 2. Chương trình tổng thể của Chính phủ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 3. Phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
 4. Chỉ thị chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt
 5. Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp
 6. Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2019 - 2020
 7. Triển khai Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020” năm 2019
 8. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
 9. Kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh
 10. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
 11. Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh
 12. Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2019
 13. Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật Công chứng năm 2014
 14. Chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế
 15. Kế hoạch công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019
 16. Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019
 17. Tăng cường kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh nâng cao chất lượng công tác cán bộ
 18. Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019
 19. Chỉ đạo triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
 20. Kiện toàn Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện Quyết định số 81/2014/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ