Skip to main content

 1. Danh mục địa điểm, lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2019
 2. Danh mục địa điểm, lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2019
 3. Bãi bỏ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh
 4. Tổ chức nâng ngạch công chức, viên chức năm 2018
 5. Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2019
 6. Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
 7. Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 11/2018
 8. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và cấp xã
 9. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh
 10. Chỉ đạo rà soát đối tượng thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 11. Bãi bỏ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh
 12. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 13. Phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng
 14. Chỉ đạo xử lý hợp tác xã nông nghiệp yếu kém, ngừng hoạt động lâu ngày
 15. Giao biên chế đối với các tổ chức hội có tính chất đặc thù của tỉnh năm 2018
 16. Quyết định công nhận 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
 17. Triển khai thực hiện Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ
 18. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông
 19. Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị
 20. Chỉ thị của Thủ tướng về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương