Skip to main content

 1. Khuyến cáo công tác tái đàn chăn nuôi, công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch vận chuyển động vật trên địa bàn tỉnh
 2. Triển khai kế hoạch giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
 3. Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm mùa Lễ hội Xuân 2019
 4. Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
 5. Kế hoạch triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
 6. Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
 7. Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019
 8. Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi
 9. Triển khai các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh
 10. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ
 11. Kiện toàn Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra tỉnh Lạng Sơn
 12. Kiện toàn Hội đồng nâng bậc lương tỉnh Lạng Sơn
 13. Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 02/2019
 14. Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019
 15. Quyết định về tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai
 16. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian lễ hội Xuân 2019
 17. Thực hiện Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn
 18. Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
 19. Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
 20. Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025