Skip to main content

 1. Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ III
 2. Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy
 3. Thành lập Hội đồng xét thăng hạng viên chức y tế
 4. Thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
 5. Tăng cường kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép
 6. Chỉ đạo triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về thủy sản
 7. Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 10/2019
 8. Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn tỉnh năm 2019
 9. Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2019
 10. Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
 11. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030
 12. Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019
 13. Phòng, chống hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng “bóng cười” trái pháp luật trên địa bàn tỉnh
 14. Chương trình Du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI – Lạng Sơn 2019
 15. Quyết định bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 cho Bộ NN và PTNT và 30 địa phương thực hiện các dự án cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng năm 2019
 16. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 17. Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện “04 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
 18. Triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 19. Thành lập Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trong chương trình giáo dục phổ thông
 20. Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh