Skip to main content

 1. Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn, nhà nghỉ để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh do người được cách ly tự nguyện chi trả
 2. Kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025
 3. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra  năm 2020
 4. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường
 5. Triển khai thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg về công tác khuyến học,  khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 6. Các khoản chi phí người cách ly y tế tự nguyện tại khách sạn phải chi trả
 7. Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 6/2020
 8. Kiện toàn ủy viên Ban Chỉ đạo và thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh Lạng Sơn
 9. Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2030
 10. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030
 11. Kế hoạch truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/07/2020
 12. Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
 13. Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
 14. Công nhận điểm du lịch Chùa Tiên - Giếng Tiên
 15. Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai  đoạn 2020 - 2025
 16. Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030
 17. Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
 18. Công nhận điểm du lịch sinh thái thác Đăng Mò
 19. Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
 20. UBND tỉnh đồng ý chủ trương giải thể; sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố năm 2020