Skip to main content

Chúng tôi là: cán bộ chuyên trách Dân số- kế hoạch hóa gia đình ( nay là viên chức trạm y tế hiện công tác tại trạm y tế xã vùng 3 có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 11/4/2011) của huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn gồm 08 xã: Bắc Xa, Kiên Mộc, Bính Xá, Châu Sơn, Bắc Lãng, Đồng Thắng, Thái Bình, Lâm Ca.
Theo chúng tôi được biết thì cán bộ Dân số- kế hoạch hóa gia đình cấp xã của các huyện khác trong tỉnh là huyện Bình Gia, Văn Lãng, cao lộc, Tràng Định….. được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề là 70%, còn ở huyện Đình lập thì lại hưởng mức ưu đãi nghề là 30%. Như vậy chế độ chính sách trong cùng một tỉnh lại khác nhau;
Theo thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC, ngày 22/3/2010 của Bộ Y Tế- Bộ nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 64/2009/NĐ-CP, ngày 30 tháng 7 năm 2009 của chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện khó khăn, theo điều 1 khỏan 4 của thông tư này thì cán bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình được hưởng mức phụ cấp là 70 %.
Sau đó chúng tôi nhiều lần có ý kiến với kế toán trung tâm y tế Đình Lập thì cho đến 01/4 /2019 chúng tôi đã được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo nghị định số 64/2009/NĐ-CP( ngày 30 tháng 7 năm 2009), và được trả lời rằng chúng tôi sẽ được truy lĩnh từ tháng 8/2017 đến tháng 3 năm 2019; chúng tôi thiết nghĩ rằng ở các huyện khác họ được hưởng ưu đãi nghề theo nghị định số 64 từ khi mới bắt đầu đi làm, còn với chúng tôi thời gian trước từ ngày 11/4/2011 đến tháng 7/ 2017 thì lại không được hưởng là vì sao?
Nay chúng tôi muốn hỏi là:
Số thời gian chưa được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghị định 64/2009/NĐ-CP chúng tôi còn được hưởng nữa không? Nếu được thì chúng tôi cần làm thủ tục gì không?

Tên của bạn
nguyễn thị kiên
Địa chỉ email
tramytexathaibinh@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Bản Mục, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Chính sách ưu đãi