Skip to main content

Việc ký hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm học 2018-2019 cấp THCS và THPT gồm các chỉ tiêu của môn học nào ?

Tên của bạn
Hoàng Thị Diệu
Địa chỉ email
hoangdieu95ls@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Bằng Mạc - Chi Lăng - Lạng Sơn
Lao động việc làm