Skip to main content

Thay đổi mức đóng Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình từ ngày 01/07/2018

Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội

           Ngày 19/06/2018,  Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn ban hành công văn số 475/BHXH-QLT về việc thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) theo mức lương cơ sở mới.

          Theo đó từ ngày 01/7/2018 mức lương cơ sở làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN sẽ là 1.390.000đ/ tháng . Như vậy, số tiền đóng BHYT theo hộ gia đình cũng sẽ tăng thêm 6,923% cho phù hợp với mức lương cơ sở mới .

          Căn cứ vào Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Điểm g Khoản 1 Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT: Mức đóng của tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình theo Luật định là người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

          Như vậy, từ ngày 01/07/2018, theo mức lương cơ sở mới, số tiền đóng BHYT theo hộ gia đình được tính như sau:  

Người thứ

Số tiền đóng mỗi năm

1

1.390.000*4.5%*12= 750.600 đồng

2

750.600*70% = 525.420 đồng

3

750.600*60% = 450.360 đồng

4

750.600*50% = 375.300 đồng

5

750.600*40% = 300.240 đồng

Kim Chi

Bảo Hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn