Skip to main content

Tính tỷ lệ hưởng lương hưu của người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội

Ông Nguyễn Thanh Hải (Hưng Yên) hỏi: Tỷ lệ lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện được tính thế nào?

          - Trả lời:

          Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, từ ngày 1/1/2018 trở đi, mức lương hưu hằng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện theo Điều 74 của Luật BHXH được quy định như sau:

          - Với lao động nữ, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

          - Với lao động nam, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH theo quy định dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%:

          + Năm nghỉ hưu 2018, số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45% là 16 năm;

          + Năm nghỉ hưu 2019, số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45% là 17 năm;

          + Năm nghỉ hưu 2020, số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45% là 18 năm;

          + Năm nghỉ hưu 2021, số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45% là 19 năm;

          + Năm nghỉ hưu từ 2022 trở đi, số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45% là 20 năm.

Nguồn: baobaohiemxahoi.vn