Skip to main content
Submitted by on 29 May 2018
Ngày kết thúc góp ý

các ý kiến góp ý xin gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 320 đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn hoặc về hộp thư: lieuthuhong@gmail.com để tổng hợp, chỉnh sửa để kịp thời gian tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
One file only.
120 MB limit.
Allowed types: doc docx xls xlsx pdf rar zip.